Призначення реєстрації

Кожен відвідувач сайту може лише переглядати сторінки та залишити відгук у гостьовій книзі. Кожен зареєстрований користувач має більше можливостей, а саме:

- переглядати теоретичний матеріал;

- готуватися до практичних занять користуючись планом семінарських занять;

- користуватися методичними вказівками до виконання самостійних робіт;

- обирати свій варіант самостійних робіт;

- проходити поточне та контрольне тестування;

- додавати посилання на цікаві освітні сайти в мережі Інтернет, тематика яких пов'язана з теоретичними основами інформатики.

- на форумі спілкуватись та обмінюватись досвідом.

Вхід для користувачів

Реєстрація у системі

Головна сторінка

Теоретичні основи інформатики – це математична дисципліна, яка використовує математичні методи для побудови та вивчення моделей, опрацювання, передавання та використання даних та створює теоретичний фундамент інформатики. Найширше використовується математичний апарат дискретної математики.

Фахівці пропонують теоретичну інформатику розділити на кілька самостійних дисциплін, що за ступенем близькості вирішуваних завдань можна умовно розділити на п'ять класів.
А.До першого класу належать дисципліни, що опираються на математичну логіку. В них передбачається розробка методів, в яких можна використовувати досягнення логіки для аналізу процесів опрацювання даних за допомогою комп'ютерів (теорія алгоритмів, теорія паралельних обчислень), а також методи, за допомогою яких можна на основі моделей логічного типу вивчати процеси, що протікають за допомогою комп'ютера в процесі обчислень (теорія автоматів, теорія мереж Петрі).
Б.В результаті появи пристроїв, що автоматизують обчислення, з'явилися сучасні комп'ютери, і це стимулювало розвиток в математиці спеціальних прийомів і методів вирішення завдань. Так виникли дисципліни, що знаходяться на межі дискретної математики та теоретичної інформатики. Це обчислювальна математика та обчислювальна геометрія. Слово "обчислювальна" підкреслює, що ці науки направлені на створення методів, орієнтованих на реалізацію в комп'ютерах.
В.Вивченням повідомлень як таких (тобто у вигляді абстрактного об'єкту, позбавленого конкретного змісту), виявленням загальних властивостей повідомлень, законів, що управляють їх створенням, розвитком і знищенням, займається теорія інформації. До цієї науки близько стоїть теорія кодування,в завдання якої входить вивчення тих форм, в які може бути "відлито" зміст будь-якої конкретної інформаційної одиниці (повідомлення, гранули знань тощо). У теорії інформації існує розділ, що спеціально призначено для дослідження теоретичних питань передавання даних різними каналами зв'язку.
Г.Інформатика належить тільки до реальних і абстрактних об'єктів. Повідомлення, циркулюючи в реальному вигляді, упредметнюється в різних фізичних процесах, але в інформатиці воно виступає як деяка абстракція. Такий перехід викликає необхідність використання в комп'ютерах спеціальних абстрактних (формалізованих) моделей того фізичного середовища, в якому "живе" повідомлення в реальному світі. Іншими словами, замість реальних об'єктів в комп'ютерах необхідно використовувати їх моделі.
Перехід від реальних об'єктів до моделей, що можна використовувати для вивчення і реалізації в комп'ютерах, вимагає розвитку особливих прийомів. Їх вивченням займається системний аналіз – наука, що виникла трохи більше трьох десятиліть тому. Системний аналіз вивчає структуру реальних об'єктів і дає способи їх формалізованого опису. Частиною системного аналізу є загальна теорія систем, що вивчає, з єдиних позицій, найрізноманітніші за характером системи. Системний аналіз займає граничне положення між теоретичною інформатикою та кібернетикою. Також, як і імітаційне моделювання та теорія масового обслуговування, що вивчають спеціальний, але досить широкий клас моделей передавання та опрацювання даних, так звані системи масового обслуговування.
Д.Останній клас дисциплін, що включаються в теоретичну інформатику, орієнтовано на використання даних для прийняття рішень в самих різних ситуаціях Це – теорія прийняття рішень, що вивчає загальні схеми, що використовуються людьми при виборі потрібного їм рішення з безлічі альтернативних можливостей. Такий вибір часто відбувається в умовах конфлікту або протиріччя.
У процесі розв’язування задачі завжди постає завдання: серед всіх можливих рішень вибрати якнайточніше або близьке до такого. Зазначені проблеми вивчаються дисципліною, що отримала назву математичне програмування.
Для організації поведінки, що має привести до досягнення поставленої мети, ухвалювати рішення доводиться багато разів. Якщо рішення ухвалюються не одноосібно, а в колективі, то виникає багато специфічних ситуацій: утворення партій, коаліцій, поява угод і компромісів. Ці проблеми частково вивчаються у теорії ігор, але, останнім часом, відзначається активний розвиток нової дисципліни – теорії колективної поведінки, для якої завдання колективного прийняття рішень – предмет спеціального вивчення.
Створення інформаційних моделей і засобів роботи з даними, а також вивчення їх властивостей і є змістом різних дисциплін, що входять до теоретичної інформатики. Методи дослідження, що використовуються в теоретичній інформатиці, спираються на ідеї та поняття дискретної математики